EFT STANARI

Tehnologija

Eksploatacija uglja u rudniku Stanari se obavlja korištenjem kontinualne i diskontinualne tehnologije: potpuno modernizovanim BTO sistemom, hidrauličnim bagerima kašikarima i buldozerima za otkop međuslojne gline, kao i drugom pomoćnom mehanizacijom. Otkopani ugalj se utovara u kamione i odatle se transportuje do pogona za preradu. Ovakav način rada hidrauličnih bagera sa dirigovanim kapacitetima i mestima kopanja po slojevima neophodan je radi ujednačavanja i kontrole kvaliteta uglja za konačne potrošače. Ugalj se otkopava po slojevima i podetažama u pravcu sever jug i frontom napredovanja prema zapadu. Visinska podela etaža je prilagođena geološkim uslovima ležišta i tehnološkim karakteristikama otkopne mehanizacije.

Otkrivene rezerve uglja, na sjevernom dijelu ležišta Stanari, na kraju 2018. godine iznose preko 11.000.000 tona a planirano je da se snabdijevanje TE Stanari ugljem vrši do 2030. godine.

Prerada rovnog uglja se odvija suvim postupkom sa drobljenjem i klasiranjem uglja na četiri osnovne klase: komadni ugalj 120-1200 mm, komadni ugalj nakon drobljenja +60 – 120 mm, kocka +30 – 80 mm i energetski ugalj –40+0mm.